požičovňa stavebného náradia nonstop


Bezpečnosť pri práci

Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektronáradie

Bezpečnosť pracoviska

 1. Pracovisko udržiavajte čisté a osvetlené (neporiadok pracovnej plochy môže viesť k úrazom)
 2. Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušnom prostredí, napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. 
 3. Deti a iné osoby udržiavajte pri používaní elektrického náradia v dostatočnej vzdialenosti od Vášho pracovného miesta.

Elektrická bezpečnosť

 1. Pojem  elektrické náradie (elektronáradie) sa v bezpečnostných pokynoch vzťahuje na elektrické náradie zapojené do elektrickej siete s el. šnúrou alebo na elektrické náradie na batériu bez el. šnúry).
 2. Zásuvka elektronáradia a zásuvka siete musia byť kompatibilné. Zásuvky nikdy nijako neupravujte.
 3. Pri uzemnenom elektronáradí nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Neupravované a kompatibilné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 4. Predchádzajte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako potrubia, radiátory a chladiace zariadenia. Ak je Vaše telo uzemnené, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
 5. Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo inému vlhkému prostrediu. Ak do elektronáradia vnikne voda, nebezpečne sa tým zvýši riziko úrazu elektrickým prúdom.
 6. S napájacím káblom nijako nevhodne nemanipulujte.  Sieťový kábel elektronáradia nikdy nepoužívajte na prenášanie, ani ho neťahajte pri odpájaní zásuvky zo siete. Predchádzajte styku kábla s teplom, mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými objektmi. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 7. Pri používaní elektronáradia v exteriéri, použite predlžovací kábel, vhodný pre použitie v exteriéri. Použitie vhodného káblu znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 8. Ak sa elektrické náradie musí použiť na vlhkom mieste, na chránený prívod použite zariadenie so zvyškovým prúdom (prúdovým chráničom RCD ).  Použitie RCD znižuje riziko úrazu v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom. Vždy sa odporúča používať napájanie pomocou  RCD s menovitou hodnotou prúdu 30 mA  alebo menej.

Osobná bezpečnosť

 1. Pri používaní elektrického náradia zostávajte ostražití, sústreďte sa na to, čo robíte a riaďte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, keď ste unavení, alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. 
 2. Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Adekvátne ochranné prostriedky, ako maska proti prachu, protišmyková obuv, tvrdá prilba alebo chrániče sluchu, ktoré sa používajú v adekvátnom prostredí, výrazne znížia riziko úrazu.
 3. Predchádzajte neúmyselnému spusteniu.  Pred pripojením do siete, založením batérie, zdvihnutím alebo prenosom náradia sa presvedčite, že hlavný vypínač je vypnutý.
 4. Pred zapnutím elektronáradia odstráňte všetky servisné nástroje. 
 5. Predchádzajte tomu, aby niečo prečnievalo. Vždy stojte pevne a udržiavajte rovnováhu.
 6. Adekvátne sa oblečte. Nenoste voľný odev alebo šperky.  Svojimi vlasmi, odevom, prípadne rukavicami sa nepribližujte k pohyblivým častiam.
 7. Ak sú zariadenia určené na odsávanie prachu, uistite sa, že sú riadne zapojené a používajú sa adekvátne.
 8. Stroj nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomosti, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.

Použitie elektronáradia a starostlivosť oň

 1. Na elektrické náradie nevyvíjajte tlak a nezachádzajte s ním násilne. Na daný účel použite príslušné elektronáradie.
 2. Ak prístroj nie je možné zapnúť a vypnúť hlavným vypínačom, nepoužívajte ho.
 3. Pred akýmikoľvek úpravami, výmenou príslušenstva alebo odložením elektrického náradia, toto najskôr odpojte zo siete, resp. vyberte z neho batérie.
 4. Elektrické náradie, ktoré sa nepoužíva, skladujte mimo dosah detí, a osobám, ktoré s používaním  elektronáradia alebo s týmito inštrukciami nie sú oboznámené, nedovoľte elektronáradie používať.
 5. Elektronáradie podrobujte údržbe. Kontrolujte, či na elektronáradí nedošlo k vyoseniu alebo ohnutiu pohyblivých častí, prasklinám a akýmkoľvek iným závadám, ktoré by mohli použitie elektronáradia znehodnotiť.  Ak došlo k poškodeniu, dajte elektronáradie opraviť.
 6. Elektronáradie na rezanie udržiavajte ostré a čisté (Rukoväte suché, bez znečistenia mastnotou, olejom alebo mazadlom).
 7. Elektrické náradie, príslušenstvo, rezné elementy atď. používajte v súlade s týmito pokynmi, berúc na vedomie pracovné podmienky,  a samotnú prácu, ktorá sa má  vykonávať. Používanie elektronáradia na činnosti iné, ako na aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáciam.